భారతీయ భాషల ద్వారా విజ్ఞానం

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

ఆర్థిక సమితి

  1. సంచాలకులు, భారతీయ భాషల కేంద్రీయ సంస్థ, మైసూరు
  2. ఉప కార్యనిర్వాహాణాధికారి (భాష), మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ, న్యూఢిల్లీ
  3. సంచాలకులు, విత్తం, సమీకృత విత్త విభాగం, మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ

वित्तीय समिति

  1. निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूरू
  2. उप सचिव (भाषा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
  3. निदेशक, वित्त, एकीकृत वित्त ब्यूरो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

Financial Committee

  1. Director, CIIL, Mysuru
  2. Deputy Secretary (L), MHRD, New Delhi
  3. Director – Finance, Integrated Finance Bureau, MHRD, New Delhi

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  భారతవాణి ఆప్ ను దిగుమతి చేసుకోండి
  Bharatavani Windows App